1.HDS-1G

  容量 電圧 備考
C102 47uF 200V  
C103 47uF 200V  
C201 680uF 16V  
C202 1000uF 10V  
  容量 電圧 備考
C203 180uF 16V  
C204 220uF 10V  
C205 1uF 50V